Visselblåsarlänk

BRS Networks Visselblåsarfunktion BRS strävar efter att ha ett öppet företagsklimat med hög affärsetik. Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot BRS värderingar, uppförandekod eller lag ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier.

Om du vill anmäla en händelse genom BRS visselblåsarfunktion så gör du det här.

Vad kan anmälas?

Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras.

Hit räknas bland annat:

– ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,

– en intressekonflikt mellan en anställd och BRS Networks eller

– andra allvarliga oegentligheter som rör BRS Networks vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på en arbetsplats och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

© BRS Networks AB